Lắp đặt máy kangen

Kiểm tra máy kangen

Vệ sinh E-Cleaning

Thay lõi lọc

Sửa chữa

Bảo trì sau Deep Cleaning